ประกาศร่างขอบเขต (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วสวนสัตว์เปิด ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารร่างประกาศเชิญชวน click
ร่างประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
ราคากลาง click
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click