ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขงานจัดซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงวใหม่ ปีงบประมาณ 2562เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ click
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click
ราคากลาง click
คุณลักษณะ click
ภาพคุณลักษณะ click