ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดอาคาร และห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง click
ราคากลาง click
ร่างขอบเขตของ (TOR) click
รายละเอียดของงานห้องสุขา click
บัญชีแสดงปริมาณงาน click