ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดและดูแลพื้นที่ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง click
ราคากลาง click
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click
รายละเอียดของงานบำรุงพื้นที่ click
บัญชีแสดงปริมาณงาน click