ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างส่วนแสดง (เสือ/สิงโต)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
ราคากลาง click
TOR click
เอกสารประกวดราคาจ้าง click