ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดและดูแลพื้นที่ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
เอกสารประกวดราคาจ้าง click
ราคากลาง click
บัญชีแสดงปริมาณงาน click
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click
รายละเอียดของงานบำรุงพื้นที่ click
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ (บำรุงพื้นที่) click