กิจกรรมสวนสัตว์สัญจร (Road Show) ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563