สวนสัตว์เชียงใหม่ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจคัดกรองพนักงานทั้งหมดในทุกๆวัน

   เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ในการทำงานของพนักงานที่ต้องมีการให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ จึงได้มอบหมายให้งานบริหารบุคคลทำการตรวจคัดกรองพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องทุกวัน


   โดยมีการตรวจคัดกรองพนักงานสวนสัตว์ รวมทั้งผู้ที่ปฎิบัติงานในสถานที่ปิดที่มีอากาศถ่ายเทจากภายนอกน้อย เช่น เชียงใหม่ซูอควาเรี่ยม, เชียงใหม่ซูสโนว์โดม และส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ซึ่งจากการตรวจคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันยังไม่พบพนักงานที่มีอาการป่วยหรือมีอุณหภูมิสูงเกินกำหนดมาตรฐาน
อนึ่งทางองค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติหน่วยงานต้นสังกัด ได้มีการสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด


   เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่อย่างต่อเนื่องทุกวันไปตลอดจนกว่าสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่านี้จะคลี่คลายลงไป


โดยทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดเตรียมและมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวในเบื้องต้นไว้ ดังนี้
1. มีการจัดเตรียมเจลล้างมือไว้ในบริเวณพื้นที่บริการทุกจุด
2. มีการประเมินและคัดกรองเบื้องต้นจากการวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานทุกหน่วยงานในสวนสัตว์เชียงใหม่ทั้งก่อนการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ และก่อนการเลิกปฏิบัติงาน
3. ผู้บริหารสูงสุดให้ความสนใจและตระหนักในความสำคัญเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าและมีการติดตามสภาวะการณ์แบบรายชั่วโมง
4. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อดังกล่าวให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง