สวนสัตว์เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

สวนสัตว์เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)
โดยมีผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน, รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นางสาวอุฬาริกา กองพรหม
เป็นผู้แทนของฝ่ายสวนสัตว์เชียงใหม่
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, อาจารญ์สุรชัย มูลมวล อาจารย์โปรแกรมวิชาชีววิทยาฯ
เป็นผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อการสร้างโอกาสในการขยายขอบเขตของการศึกษารวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานในอนาคตต่อไป

โดยพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น., ณ ห้องประชุมชั้น 5 สวนสัตว์เชียงใหม่