"ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือร่วมใจให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน"

"ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือร่วมใจให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน" องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้มีการจัดตรวจคัดกรองพนักงาน และบุคคลภายนอกทุกคนที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่สำนักงาน และทุกสวนสัตว์ อีกทั้งมีการจัดทำ Big Cleaning เพื่อดูแลสถานที่และกำจัดแหล่งเพาะเชื้อโรคต่าง ๆ ให้มั่นใจว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้รับความปลอดภัยจากวิกฤตการณ์ COVID-19 นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ . องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้สังกัดของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม . #องค์การสวนสัตว์ #สวนสัตว์เปิดเขาเขียว #สวนสัตว์เชียงใหม่ #สวนสัตว์นครราชสีมา #สวนสัตว์สงขลา #สวนสัตว์อุบลราชธานี #สวนสัตว์ขอนแก่น #โครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์