เริ่มแล้ว! การจัดฝึกอบรมอาสมัครสวนสัตว์เชียงใหม่ (Zoo Volunteer) รุ่นที่ 11

29 สิงหาคม 2563 วันแรกของการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 11 (Zoo Volunteer Vol.11) ประจำปี 2563 โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายวิทยา สิงห์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดการอบรมฯ และได้บรรยายเรื่อง "ความหมายของ Zoo Volunteer (อาสาสมัครสวนสัตว์) ในภาคเช้า และในภาคบ่าย มีการบรรยายเรื่อง การบริการ Service Mind โดย อ.คะเณยะ อ่อนนาง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลังจากนั้น น้อง ๆ อาสาสมัครได้นั่งรถบริการภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ สำรวจและเก็บข้อมูลในจุดที่ต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงหลังจากจบที่ผ่านการฝึกอบรม การฝึกอบรมยังมีพรุ่งนี้อีก 1 วัน และมีกิจกรรม บทเรียนหัวข้อที่น่าสนใจ อีกมากมาย ขอบคุณน้อง ๆ อาสาสมัครทุกคนในวันนี้ที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้ และร่วมมือกับทุกกิจกรรมในวันนี้ครับ #ZooVolunteer11