สวนสัตว์เชียงใหม่ เข้ารับการตรวจสวัสดิภาพสัตว์ Animal Welfare

เมื่อวันที่ 2 - 4 มีนาคม  2564 สวนสัตว์เชียงใหม่ เข้ารับการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ Animal Welfare โดยมีคณะกรรมการ จากองค์การสวนสัตว์เป็นผู้ตรวจประเมินฯ และสรุปปิดการประเมินฯ ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สวนสัตว์เชียงใหม่