องค์การสวนสัตว์ ฯ ลดค่าบัตร 50% สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้ว

องค์การสวนสัตว์ ฯ ลดค่าบัตร 50% สำหรับผู้ฉีดวัคซีนโควิด 19


องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) จัดโปรโมชั่น 'สวนสัตว์ปลอดภัย ไทยร่วมใจ ลดให้ 50%" สำหรับผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด (COVID-19) แล้วรับส่วนลดค่าบัตรผ่านประตู 50%
สำหรับเข้าชมสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ เมื่อแสดงหลักฐานเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข แล้ว

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้

สำหรับสวนสัตว์ในสังกัด คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และ สวนสัตว์ขอนแก่น