Zoo Outreach Program 2562

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม Zoo Outreach Program 2562 ณ โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษ์ฎรังสฤษฎิ์) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่