1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก

สวนสัตว์เชียงใหม่ นมไทย-เดนมาร์ค ร่วมรณรงค์ วันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2562
กิจกรรมที่จัดโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย