ผู้แทนจากองค์การสวนสัตว์ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายอภิเดช สิงหเสนี เป็นผู้แทนจากองค์การสวนสัตว์ ในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเฮือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี