พันธกิจ

พันธกิจองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

1. การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวด้านสัตว์ของประเทศอย่างมีมาตรฐานสากล

3. พัฒนาประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านสัตว์ให้กับประชาชนและผู้เข้าชมสวนสัตว์ ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์

4. แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการจัดตั้งบริษัทจำกัด

5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


พันธกิจสวนสัตว์เชียงใหม่

1.ส่งเสริมการจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย (Promote the management of environmental conservation and ex situ wildlife breeding)

2.จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้พฤติกรรมและธรรมชาติของสัตว์ (Display the animals for nature and behavior animals learning)

3.ส่งเสริมการดูแลสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (Promote the international standard management of ex situ wildlife care)

4.พัฒนายกระดับคุณภาพของการจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล (Develop the quality of learning source management to be accepted according to international standards)

5.พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานองค์กรให้มีความทันสมัย (Modernize of Human resource and organization management)  


คำขวัญสวนสัตว์เชียงใหม่ (Slogan)

"สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์แห่งความสุข”

"Chiangmai zoo Zoo of Happiness”