พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

1.ส่งเสริมการจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย (Promote the management of environmental conservation and ex situ wildlife breeding)

2.จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้พฤติกรรมและธรรมชาติของสัตว์ (Display the animals for nature and behavior animals learning)

3.ส่งเสริมการดูแลสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (Promote the international standard management of ex situ wildlife care)

4.พัฒนายกระดับคุณภาพของการจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล (Develop the quality of learning source management to be accepted according to international standards)

5.พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานองค์กรให้มีความทันสมัย (Modernize of Human resource and organization management)         

 

คำขวัญ (Slogan)

"สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์แห่งความสุข”
"Chiangmai zoo Zoo of Happiness”