วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

"สร้างแรงบันดาลใจ ความรักสัตว์ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในสวนสัตว์"วิสัยทัศน์สวนสัตว์เชียงใหม่

"เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ"

"Be the conservation leadership and wildlife learning center of Chiang Mai and Northern Thailand”