วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ 
"เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ"