สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดองค์การสวนสัตว์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม SEAZA ครั้งที่ 26 ที่จังหวัดเชียงใหม่

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 (The 26th Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA2018) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ เอ็มเพรส คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า 
การจัดประชุมระหว่างประเทศ ที่องค์การสวนสัตว์ได้รับโอกาสอันดี ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 (The 26th Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA2018) ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งการได้รับเกียรติในครั้งนี้ ถือเป็นตัวชี้วัดบ่งบอกถึงการมีมาตรฐานทางด้าน
การบริหารจัดการสัตว์ที่ดีและมีมาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก  สำหรับการส่วนการประชุมประจำปี
ของสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 (SEAZA) มีหัวข้อ คือ "Impact of Zoos in saving species & nature education" เป็นการสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำหลักในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการบริหารจัดการสวนสัตว์ในระดับสากล
นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การบริหารจัดการสวนสัตว์แต่ละแห่ง 
มีชนิดและจำนวนสัตว์อยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมาก ซึ่งการสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ต่อการดำเนินงานของสวนสัตว์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การเป็นผู้นำด้านสวนสัตว์เพื่อการอนุรักษ์และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับสากลเพื่อการสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งแสดงผลงานไปสู่ทั่วโลก เป็นสิ่งที่ทางองค์การ
สวนสัตว์ ได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าประสบความความสำเร็จอย่างสูงสุด จนเป็นผู้นำด้านมาตรฐานสวนสัตว์ ในระดับอาเซียน ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์ มีการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล  
สมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : SEAZA เป็นการรวมกลุ่มกันของสวนสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการให้ความรู้แก่สาธารณะชน กระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการให้ความสำคัญต่อคุณค่าของสัตว์ป่า 
ในส่วนของทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้มีการจัดเตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดบุคลากร
ให้การต้อนรับนำชมแหล่งเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ การตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม และอำนวยความสะดวก
ในด้านอื่นๆ อีกด้วย ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี นามสวนสัตว์เชียงใหม่ : สวนสัตว์แห่งความสุข ของคนเชียงใหม่ 
และผู้มาเยือน
t20181029112730_9224.jpg
t20181029112738_9225.jpg
t20181029112744_9226.jpg
t20181029112753_9227.jpg
t20181029112812_9228.jpg
t20181029112819_9229.jpg
t20181029112829_9230.jpg
t20181029112837_9231.jpg
t20181029114611_9232.jpg
t20181029114621_9233.jpg
t20181029114629_9234.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์