ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

15/02/2019
ผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงานพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งเลขที่ 0098 นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ 3 (3-6) สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย 1 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
12/02/2019
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ ๒ อัตรา
-  ตำแหน่ง : พนักงานบำรุงสัตว์ (1-3)สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่จำนวน อัตรา
-  ตำแหน่ง : ช่างโยธา (1-3)สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่จำนวน อัตรา
2ตำแหน่ง   ดาวน์โหลด
12/02/2019
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันโครงการเชิงธุรกิจส่วนจัดแสดงหิมะเทียม สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา
                       ๑. นายเกรียงศักดิ์     ก๋องแก้ว                    เลขประจำตัวผู้สมัคร ๐๐๑

                       ๒. นายดนุ             เพ็งมาก                    เลขประจำตัวผู้สมัคร ๐๐๒

                             ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ

สมรรถนะ

วิธีการประเมิน/เกณฑ์การตัดสินใจ

วัน เวลา และสถานที่สอบ

เลขประจำตัวผู้สมัคร

๑. ความรู้

๑.๑ ความรู้ทั่วไป

๑.๒ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และที่เกี่ยวข้อง

สอบข้อเขียน

คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน

ประกอบไปด้วย

- ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับองค์กร ๓๐ คะแนน

- ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
๔๐ คะแนน

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒
อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่

๐๐๑
ถึง

๐๐๒

 

๒. พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ การแสดงออก และบุคลิกภาพ

สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒
อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่

๐๐๑
ถึง

๐๐๒

 

 

 

- ๒ -/ค) ข้อปฏิบัติ…

 

                                                          - ๒ -

 

                   ค) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ

๑.   แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวม 

      รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น   

      และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒.   เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบ

๓.   ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้มาในวันสอบ หากไม่มี

     บัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ    การสอบก็ได้

๔.   ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ อนุญาตให้นำ

      อุปกรณ์เครื่องเขียนเข้าในห้องสอบเท่านั้น

๕.   ควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ

      ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

๖.   ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ      สอบโดยเคร่งครัด

๗.   ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที
                         จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๘.   ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา สถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

 

ง)   เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักสูตร และวิธีการสอบคัดเลือก
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลำดับจากผู้ที่สอบคะแนนได้สูงสุดลงมาตามลำดับ

 

จ)  สวนสัตว์เชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจะประกาศรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันโครงการเชิงธุรกิจส่วนจัดแสดง
หิมะเทียม สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา ในลำดับต่อไป หลังจากได้รับ
การอนุมัติจากผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ณ สำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ เลขที่ ๑๐๐ ถนนห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

ประกาศ  ณ  วันที่        กุมภาพันธ์    พุทธศักราช    ๒๕๖๒

 

 

                                                                   (นายวุฒิชัย ม่วงมัน)

                                                               ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

');">ดูรายละเอียด
  ดาวน์โหลด
11/02/2019
ทดสอบประกาศ ครั้งที่ 1/2562
-  ตำแหน่ง : จ.บริหารงานทั่วไป ( 3-6 )สังกัด : สำนักบริหารกลางจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด  
07/02/2019
เลื่อนการสอบคัดเลือกลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ เลขที่ตำแหน่ง 0098 นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ 3 (3-6) ฝ่ายอนุรักษ์ และวิจัย สำนักอนุรักษ์ และวิจัย
 
04/02/2019
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวัน ปฏิบัติงานการจัดการสัตว์ และจัดแสดงความสามารถของสัตว์ สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา
  ดาวน์โหลด
01/02/2019
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวัน ปฏิบัติงานการจัดการสัตว์ และจัดแสดงความสามารถของสัตว์ สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา
  ดาวน์โหลด