ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

03/04/2019 0029/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0033 - จ.บริหารงานทั่วไป ( 3-6 )สังกัด : สำนักบริหารกลางสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายประชุมและพิธีการ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ป.ตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
1. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติงานการจัดทำรายงานการประชุม การจัดทำแฟ้มประชุม
2. มีความรู้ ความสามารถร่างหนังสือโต้ตอบทั้งภายนอกและภายในองค์กร
3. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานภาษาอังกฤษดีพอใช้
4.มีความรู้ ความสารมารถในการจัดทำโครงการ
1ตำแหน่ง
01/04/2019 0005/2562
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 3 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่นสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
21/03/2019 0009/2562
ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาที่ 12/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562
-  ตำแหน่ง : 18 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
มีประสบการณ์หรือสามารถออกแบบ เขียนแบบ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อมาช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง
1ตำแหน่ง
18/03/2019 0008/2562
ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาที่ 11/2562 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562
-  ตำแหน่ง : 18 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาโภชนศาสตร์หรือสาขาที่เหมาะสมอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานด้านโภชนศาสตร์
1ตำแหน่ง
16/03/2019 0002/2562
รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ จำนวน ๓ อัตรา สังกัดสวนสัตว์สงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
-  ตำแหน่ง : 20 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์สงขลา)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตตราเงินเดือน : 12,000
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 20 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์สงขลา)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตตราเงินเดือน : 9,130
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 20 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์สงขลา)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตตราเงินเดือน : 9,130
ประสบการณ์ :
3ตำแหน่ง
15/03/2019 0003/2562
รับสมัครลูกจ้างองค์การสวนสัตว์เข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๑ อัตรา (รอบที่ ๒)
-  ตำแหน่ง : 1427 - นักวิชาการสวนสัตว์ (3-6)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานบำรุงสัตว์ปีก ระดับ : 3 (3-6)
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์, สัตวศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ชีววิทยาอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง