โครงสร้างบุคลากรนายวุฒิชัย ม่วงมัน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นางสาวอุฬาริกา กองพรหม

รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

รอการแต่งตั้ง .

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นางกรองแก้ว ทัปนวัชร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายทินกร กุลวาชัย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายพิชิต ชิตมินทร์

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์

นายไมตรี อินโปธา

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นางสาว สุวลักษณ์ ธรรมเชื้อ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

นางสาวจารุณี ไชยชนะ

หัวหน้าฝ่ายการศีกษา

. .

.

นางณัฐพิมล ฤกษะเสน

หัวหน้างานการตลาดและกิจกรรมสัมพันธ์

นางสาวเจียรไน คำนวณศิลป์

หัวหน้างานสิทธิประโยชน์

นางสาววาสนา ปุจฉาการ

หัวหน้างานพืชสวนและการตกแต่ง

นายพนธนันท์ ชิดสนิท

หัวหน้างานโภชนาการสัตว์

นางศจิการ์ จันทาทอง

หัวหน้างานธุรการ

นายประสิทธิ์ ศรีวงศ์

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

นายถิรายุ ชูเชาวน์

หัวหน้างานบำรุงสัตว์ปีก

นายครรชิต สุขโข

หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์

นายนฤเดช ศรีวิชัย

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลื้อยคลาน

นายเดชภาธร ยินดีรส

หัวหน้างานช่างโยธา

นางสาวไพรรินทร์ ยานะ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวอัชฌา ชิงชัย

หัวหน้างานการเงิน

นางนิลพันธุ์ แย้มคลี่

หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ

สัตวแพทย์หญิงขวัญเรือน ดวงสอาด

หัวหน้างานสุขภาพสัตว์

สัตวแพทย์หญิงกรรณิการ์ จันทรังษี

หัวหน้างานวางแผนและประเมินผล

นายวชิรกร คุณใจดี

หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ

นายณรงค์ศักดิ์ แย้มคลี่

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางสาวณัฎฐา จอมดวง

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสาวทิภาภรณ์ มาเป็ง

หัวหน้างานส่งเสริมการศึกษาในระบบ

นางสาวมัทวัน บุญพงศ์

หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

นางสาวชวนพิศ ชัยประยูร

หัวหน้างานสื่อการศึกษา

นางสาวรัชนีวรรณ ปัญญาทอง

หัวหน้างานวิจัย

นางสาวรุ่งลาวัลย์ แสงสิริย์

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานอนุรักษ์

นายบัญชา จันทาทอง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานซ่อมบำรุง

นายธนากร ธาตุอินจันทร์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ