โครงสร้างบุคลากรนายนิพนธ์ วิชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นายวิทยา สิงห์คำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นายวุฒิชัย ม่วงมัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นายวชิรกร คุณใจดี

หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ

นางสาวอัฌชา ชิงชัย

หัวหน้างานการเงิน

นางศจิการ์ จันทาทอง

หัวหน้างานธุรการ

นางกรองแก้ว ทัปนวัชร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวไพรรินทร์ ยานะ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาว สุวลักษณ์ ธรรมเชื้อ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฎฐา จอมดวง

หัวหน้างานบุคลากร

นางนิลพันธุ์ แย้มคลี่

หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ

นางสาวเจียรไน คำนวณศิลป์

หัวหน้างานสิทธิประโยชน์

นายฉัตรนารถ โอภาส

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางณัฐพิมล ฤกษะเสน

หัวหน้างานการตลาดและกิจกรรมสัมพันธ์

นางสาวสุวดี ช้องวรากุล

หัวหน้างานวางแผนและประเมินผล

นายประสิทธิ์ ศรีวงศ์

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้อยคลาน

นายนฤเดช ศรีวิชัย

หัวหน้างานบำรุงสัตว์ปีก

นายถิรายุ ชูเชาวน์

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

นายพิชิต ชิตมินทร์

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์

นางสาวทิภาภรณ์ มาเป็ง

หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

นางสาวมัทวัน บุญพงศ์

หัวหน้างานสื่อการศึกษา

นางสาว รสสุคนธ์ จุยคำวงศ์

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายพนธนันท์ ชิดสนิท

หัวหน้างานโภชนาการสัตว์

นายเดชภาธร ยินดีรส

หัวหน้างานช่างโยธา

นางสาววาสนา ปุจฉาการ

หัวหน้างานพืชสวนและการตกแต่ง

นายทินกร กุลวาชัย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นางสาวชวนพิศ ชัยประยูร

รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมการศึกษาในระบบ

นางสาวกรรณิการ์ นิ่มตระกูล

หัวหน้างานอนุรักษ์

นายไมตรี อินโปธา

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นายณรงค์ศักดิ์ แย้มคลี่

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นายธนู วรรณวาธิกุล

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

นางพรทิพย์ บุตรน้ำคำ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาสมรรถนะสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์

นายครรชิต สุขโข

หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์

นางสาวขวัญเรือน ดวงสอาด

หัวหน้างานสุขภาพสัตว์

นางสาวจารุณี ไชยชนะ

หัวหน้างานวิจัย