เต่าหกเหลือง/Asian Brown Tortoise (Manouria emys emys)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นเต่าขนาดใหญ่ แต่เล็กกว่าเต่าหกดำเล็กน้อย ลักษณะของกระดองก็โค้งสูงเหมือนเต่าหกดำ แต่สีอ่อนกว่าเป็นสีน้ำตาล มีเกล็ดที่ขาหลังและมีเดือยเหมือนกับเต่าหกดำ แต่มีสีออกเหลืองเหมือนขี้ผึ้ง

ถิ่นอาศัย :

พบในมาเลเซีย สุมาตรา สำหรับประเทศไทยพบทางภาคใต้ เช่น แถวจังหวัดระนอง นครศรีธรรมราช

อาหาร :

เต่าหกเหลืองกินพืชผัก ผลไม้ หัวเผือก หัวมัน Iรวมทั้งหอยต่าง ๆ และทากก็กินเหมือนกัน

พฤติกรรม :

ชอบดอนที่มีความชื้นสูง ดินแห้งแข็งไม่ชอบ ชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดิน หรือแอ่งดินที่มีน้ำขัง ชอบอยู่ตามภูเขา ตามพื้นราบไม่ค่อยพบ ถ้าเลี้ยงบนพื้นซีเมนต์ต้องมีน้ำให้ตลอดเวลา เพื่อให้ตัวเปียกชื้น เต่าหกนี้ถ้าเลี้ยงให้ถูกวิธีจะมีอายุมากกว่า 100 ปี

สถานภาพปัจจุบัน :

ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) Iucnredlist, 2018

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Testudines

FAMILY : Testudinidae

GENUS : Manouria

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) Iucnredlist, 2018

วัยเจริญพันธุ์ :

วางไข่ครั้งละประมาณ 30 ฟอง

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560