ตะพาบธรรมดา (ตะพาบน้ำ)/Asiatic Softshell Turtle (Amyda cartilaginea)

สิ่งที่น่าสนใจ :

จมูกยื่นเป็นหลอด กระดองอ่อนนุ่มติดกับลําตัว กระดองส่วนบนมีปุ่มกลมเรียงเป็นแถวบริเวณขอบด้านหน้าของกระดอง กระดองส่วนบนสีน้ําตาลเทา มีลายกระสีเหลืองและดํา บางตัวมีลายจุดแต้มสีดําเรียงเป็นแถว บางครั้งพบจุดสีเหลืองจํานวนมากในตะพาบขนาดเล็ก กระดองส่วนบนยาวเต็มที่ 83 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย :

พบในประเทศอินเดีย พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน พบตามแหล่งน้ำแทบทุกประเภท ทั้งลําธารในป่า ลําคลอง แม่น้ํา หนองน้ำตื้น จนถึงปากแม่น้ํา การแพร่กระจายในไทย ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (แม่สะเรียง); กําแพงเพชร (คลองลาน); อุทัยธานี (ห้วยขาแข้ง); กาญจนบุรี (แม่น้ําแม่กลอง); เลย (ภูหลวง); สระแก้ว (ปางสีดา); จันทบุรี (เขาสระบาป); กรุงเทพฯ; ปทุมธานี (รังสิต); สุราษฎร์ธานี (คลองแสง, ทุ่งเตา); นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง); สตูล (ทะเลบัน); ยะลา (บันนังสตาร์)

อาหาร :

พืชและสัตว์ เช่น แมลง ปูกุ้ง หอยทาก หอยสองฝา ปลา สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบน ซาก ผลไม้ และเมล็ด

สถานภาพปัจจุบัน :

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Testudines

FAMILY : Trionychidae

GENUS : Amyda

SPECIES : Asiatic Softshell Turtle (Amyda cartilaginea)

วัยเจริญพันธุ์ :

ตัวเมียเต็มวัยเมื่อ อายุ 20 เดือน วางไข่ปีละ 3 - 4 ครั้ง ครั้งละ 5 - 10 ฟอง ฟักไข่นาน 61 - 140 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

กระดองส่วนบนยาวเต็มที่ 83 เซนติเมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560