ปาดยักษ์ออสเตรเลีย/White's Tree Frog, White's Dumpy Tree Frogs, Australian Green Tree Frog (Litoria caerulea)

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560