สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001 :2015

สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 14001-2559 (ISO 14001 : 2015)
สำหรับขอบข่าย 
1. การอนุรักษ์และค้นคว้าวิจัยทรัพยากรสัตว์ป่า
2. การบริการด้านสวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ