สวนสัตว์เชียงใหม่ ซ้อมแผนสัตว์หลุด ประจำปี 2564

25 สิงหาคม 2564 สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ดำเนินการซ้อมแผนสัตว์หลุด ประจำปี 2564 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงานและนักท่องเที่ยว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

ดังนั้น ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ จึงได้มีการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมแผนสัตว์หลุดเสมือนจริง เป็นประจำทุกปี โดยมีผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด