รายงานราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน และรางระบายน้ำ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

                   คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน และรางระบายน้ำ ภานในสวนสัตว์เชียงใหม่ นำส่งราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน และรางระบายน้ำ ภานในสวนสัตว์เชียงใหม่ 

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
แบบราคากลาง ป.ป.ช click
ราคากลางBOQ งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน และรางระบายน้ำ click