ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปี 2564เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ (ร่าง) click
เอกสารประกวดราคาร่างอาหารสัตว์ click