ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR) ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
เอกสารร่างประกวดราคาจ้าง click
ราคากลาง click
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click
รายละเอียดของงาน click