ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารบ่อพักขยะ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click
โครงการ click