ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ (รวม 3 คัน)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
เอกสารการขายทอดตลาด เลขที่ 1/2564 click