ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่องเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
ราคากลาง click
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ click