ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ click
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 1 click
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 2 click
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 3 click
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 4 click
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 click