ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Chiang Mai Zoo Aquarium) สวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารประกวดราคาจ้าง click
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click