ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดคตลาด เลขที่ 10/2566 click