ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง การจัดหาผู้ที่สนใจเข้ามาดำเนินกิจการร้านค้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 3 ร้านเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
TOR click
เอกสารประกาศเลขที่ 1/2567 click