ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 1 click
คุณลักษณธอาหารสัตว์ประเภทที่ 2 click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 3 click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 4 click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 click
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 1 click
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 2 click
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 3 click
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 4 click
ภาพคุณลักษณธอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 click