ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นเสนอราคาผลตอบแทน ในการจัดหาผู้ที่สนใจเข้ามาดำเนินกิจการร้านค้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 3 ร้านเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะ click