นิลกาย


มีความเชื่อกันว่านิลกายเป็ นสัตว์ในป่าหิมพานต์ เป็นสัตว์ที่หากใครได้พบเห็ น จะพบกับความเป็นสิริมงคลแก่ ตนเองและครอบครัว 

ความพิเศษของนิลกาย คือ การมีรูปลักษณ์คล้ายวัวผสมก ับม้า ตัวผู้มีลักษณะเด่น ที่ สีลำตัวเมื่อโตขึ้นจะเปลี่ย นเป็นสีน้ำเงินเข้มขึ้นเรื่ อย ๆ หรือสีเทาปนดำ มีถิ่นอาศัยดั้งเดิมบริเวณท ี่ราบตอนเหนือของอินเดียและ ทางภาคตะวันออกของปากีสถาน
- - -
สวนสัตว์เชียงใหม่ เลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์นิล กายไว้บริเวณตรงข้ามเกาะชะน ี ติดกับแรดอินเดีย