ช้างเอเชีย

งวงของช้าง เป็นลักษณะร่วมกันของจมูกแล ะริมฝีปากบน ซึ่งยืดยาวออกไปและเกิดจากว ิวัฒนาการเพื่อทำหน้าที่เฉพ าะอย่าง งวงเป็นรยางค์ที่สำคัญและมี ประโยชน์ที่สุดของช้าง, งวงช้างมีความละเอียดพอที่จ ะหยิบหญ้าขึ้นมาเพียงยอดเดี ยว แต่ก็แข็งแรงพอที่จะหักกิ่ง ไม้จากต้นได้ และสามารถยกของได้หนักถึง 250 กิโลกรัมเลยทีเดียว