ลิงอุรังอุตัง/Orangutan

ลิงอุรังอุตัง/ Orangutan เป็นลิงที่มีรูปร่างคล้ายคน ตัวผู้เมื่อโตเป็นหนุ่มเต็ม ตัว กระพุ้งแก้มจะเจริญห้อยย้อย เป็นถุงขนาดใหญ่เห็นได้ชัด,  ไม่มีหาง แขนยาวแต่ขาสั้นและค่อนข้าง เล็ก มีขนยาวหยาบรุงรังสีน้ำตาลแ ดง

คำว่า "อุรังอุตัง” เป็นภาษามลายู มีความหมายว่า "คนป่า” ลิงอุรังอุตังมี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์สุมาตราและพันธุ์บอร์ เนียว

สวนสัตว์เชียงใหม่เลี้ยงดูแ ลลิงอุรังอุตังไว้เป็นอย่าง ดีท่ามกลางธรรมชาติบนภูเขาภ ายในสวนสัตว์ บริเวณก่อนถึงบ้านไก่ฟ้า, แต่ช่วงนี้สวนสัตว์เชียงใหม ่ยังคงปิดให้บริการอยู่นะคร ับ