สวนสัตว์เชียงใหม่ แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

สวนสัตว์เชียงใหม่ แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน