ปีทองของสวนสัตว์เชียงใหม่ อีกแล้ว!! องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมอบรางวัลให้สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา  นายชวลิต ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นประธานมอบรางวัลให้หน่วยงานและบุคคลในสังกัด

     ในการนี้ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทบุคคลและหน่วยงาน ที่มีผลงานดีโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในสังคม  มีรายละเอียดดังนี้

  1. ประเภทบุคคล                                      

  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล "ยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปี 2565 ที่มีผลงานดีได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกอาทิ การที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประเภทรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากภาครัฐในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ให้กับ "นายวุฒิชัย ม่วงมัน” ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

 

 2. ประเภทหน่วยงาน

   2.1. สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติประจำปี 2565 ประเภท มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ ระดับดีเยี่ยม จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประเภท มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

(ระดับดีเยี่ยม) 

    2.2. สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติประจำปี 2565 ประเภท สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดี (ทองแดง)จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลสำนักงานสีเขียว Green Office (ระดับทองแดง) การร่วมเข้าร่วมงานโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในสังคม จัดขึ้นที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

       ในปีงบประมาณ 2565 นี้นับเป็นปีแห่งความสำเร็จขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่มีนายชวลิต ชูขจร เป็นประธานบอร์ด กำกับดูแลเอาใจใส่มอบนโยบายให้กับนายอรรถพร ศรีเหรัญ

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำไปบริหารจัดการทำให้เกิดความสำเร็จที่ดีทางด้านหน่วยงานภาครัฐที่มีพัฒนาสูงสุด 1ใน10หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส( ITA )มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาสูงมากโดยมีนายอภิเดช สิงหเสนี พร้อมกับ นางจงกลณี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสำนักและสวนสัตว์ทั่วประเทศนำไปปฏิบัติ ขับเคลื่อน ทำให้เกิดความสำเร็จที่ผ่านมา