สวนสัตว์สู่สถานศึกษา (Zoo Outreach Program)

สวนสัตว์สู่สถานศึกษา (Zoo Outreach Program) ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ โรงเรียนบ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ และ Chiangmai Zoo Aquarium ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสวนสัตว์สู่สถานศึกษา (Zoo Outreach Program) โดยได้ดำเนินการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ฐาน ดังนี้
1. ฐาน Nature Game
2. ฐาน อนุรักษ์สัตว์ป่า
3. ฐาน Chiangmai Zoo Aquarium
4. ฐาน อนุรักษ์ วิจัย
5. ฐาน การอนุรักษ์นกเงือก 
โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หวาน และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดได้ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี