ผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ มอบนโยบาย และปฐมนิเทศพนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ มอบนโยบาย และปฐมนิเทศพนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเวียงเจ็ดลิน ชั้น 5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานการปฐมนิเทศประจำปี 2567 แก่พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ในการนี้ผู้บริหารทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย มอบนโยบายพร้อมให้โอวาท

จากนั้น ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้มอบโล่ ให้กับทั้ง 6 ฝ่าย เพื่อแสดงการปฏิบัติงานที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ปีงบประมาณ 2566 ได้แก่

ลำดับที่ 1 ฝ่ายอำนวยการ รับโล่รางวัล ประเภท บริหารจัดการสายสนับสนุน Back Office ได้เป็นอย่างดี

ลำดับที่ 2 ฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ รับโล่รางวัล ประเภท บริหารจัดการพันธมิตรทางธุรกิจ ได้เป็นอย่างดี

ลำดับที่ 3 ฝ่ายการศึกษา รับโล่รางวัล ประเภท บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และค่ายพักแรม ได้เป็นอย่างดี

ลำดับที่ 4 ฝ่ายบำรุงสัตว์ รับโล่รางวัล ประเภท บริหารจัดการด้านส่งเสริมพฤติกรรมและโภชนาการสัตว์ ได้เป็นอย่างดี

ลำดับที่ 5 ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ รับโล่รางวัล ประเภท บริหารจัดการด้านอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ ได้ เป็นอย่างดี

ลำดับที่ 6 ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ รับโล่รางวัล ประเภท บริหารจัดการด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ พลังงานทดแทนและบริการนักท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดี

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจทำให้สวนสัตว์เชียงใหม่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ และทำให้สวนสัตว์เชียงใหม่ก้าวเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา