22 เมษายน วันคุ้มครองโลก (Earth Day)


22 เมษายน วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี ทั่วโลกพร้อมใจรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่หมดได้ เพราะฉะนั้นจึงมีวันที่ทำให้ประชากรบนโลกได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงเป็นที่มาของ วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day วันคุ้มครองโลก ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ หรือการตัดไม้ทำลายป่าที่ส่งผลให้เกิดอุทกภัย หรือวาตภัย นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาโลก เช่นปัญหาการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือ Green House Effect ปัญหาปริมาณโอโซนในบรรยากาศลดลง หรือปัญหาพลังงานของโลกที่จะต้องหามาทดแทนการใช้น้ำมัน ทำให้เกิดวันวันคุ้มครองโลกขึ้น