องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ รับมอบนโยบาย จากคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ รับมอบนโยบาย จากคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร