ร่าง TOR ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

 


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 งานปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโป (ปร4และปร5).pdf click
2 งานปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโป (ปร4และปร5).pdf click
3 งานระบบน้ำเสีย (ปร4และปร5).pdf click
4 งานขุดลอก และงานลานกิจกรรม (ปร4และปร5).pdf click
5 จุดจำหน่าย ครุภัณฑ์ และค่าใข้จ่าพิเศษ (ปร4และปร5) และFactor F.pdf click
ปร.6.pdf click
ราคากลางทีในหารจัดจ้างงานก่อสร้าง.pdf click
ร่างประกาศ....TOR.pdf click
ฮิปโป (Tor).pdf click