สวนสัตว์เชียงใหม่ มุ่งสู่ การเป็นสำนักงานสีเขียว(Green Office)

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอตลอดมา และเรากำลังมุ่งสู่การทำให้สำนักงานของเรา เป็นสำนักงานที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเช่นกัน หรือเรียกว่า การเป็นสำนักงานสีเขียว(Green Office)

โดยมีวิสัยทัศน์สำนักงานสีเขียว คือ "สวนสัตว์เชียงใหม่ ตระหนัก ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ สำนักงานสีเขียว Green Office"

โดยมีแนววิธีปฏิบัติที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของทุกท่านได้ เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และโลกของเรา ดังนี้
ปิด : (ไฟฟ้าแสงสว่าง หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เรียบร้อย) ก่อนไป
ปรับ : (เครื่องปรับอากาศให้มี) อุณหภูมิ ที่ไม่ต่ำกว่า 25 ํc
ปลด : (ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด) เมื่อไม่ได้ใช้
ลด : (การใช้) น้ำประปา การใช้ลิฟท์
งด : (การใช้) โฟมและถุงพลาสติก