มาร่วมกันคัดแยกขยะไปพร้อมๆกับสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีง่ายๆ

การคัดแยกขยะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยโลกของเราจากสภาวะโลกร้อน

มาร่วมกันคัดแยกขยะไปพร้อมๆกับสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีง่ายๆคือ

1. Reduce : ลดปริมาณขยะ ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

2. Reuse : การนำสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นขยะ กลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำอีก เช่น การนำกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า มาใช้อีกหน้าซ้ำ หรือนำกล่องใส่กระดาษมาใช้เป็นกล่องเก็บของ

3. Recycle : การแปรสภาพและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยการคัดแยกขยะ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การทิ้งให้ตรงตามประเภทของถังขยะ

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือคัดแยกขยะของสวนสัตว์เชียงใหม่ ตามลิงค์นี้ครับ : http://chiangmai.zoothailand.org/images/QR_CODE_ITCMZ/ISO_14001/Wast_Treatment_ISO_14001.pdf